Skip to main content
Tunesienspecialisten

Rejsevilkår

Generelle rejsevilkår for pakkerejser. 

For rejser gælder det svenske rejsebureau og arrangørforeningens (SRF) generelle vilkår og betingelser, der er aftalt inden for branchen den 28. juni 2018, og rejsearrangørens særlige betingelser, der er beskrevet nedenfor. De særlige betingelser er angivet i kursiv skrift.  Rejsearrangøren har ret til at anvende særlige betingelser, der afviger fra det generelle, hvis anvendelsen af særlige betingelser er begrundet i turens særlige karakter, særlige bestemmelser om transportformen (såsom booking og salgsbetingelser for regelmæssige flyvninger), forskellige opholdsbetingelser på grund af den specielle karakter af turen eller specielle omstændighederne ved destinationen. De særlige betingelser må ikke være i strid med pakkerejseloven til skade for den rejsende.  

De generelle og særlige betingelser er en del af aftalen. 

1. Aftalen 

1.1 Aftalen bliver bindende for parterne, når rejsearrangøren skriftligt bekræfter rejsendes ordre, medmindre andet er aftalt. Rejsearrangøren skal straks bekræfte rejsendes ordre. Fortrydelsesretten gælder ikke kun for pakkerejser eller flyrejser.  

1.1.1 Aftalen indgås og bliver bindende for parterne, når rejsearrangøren skriftligt har bekræftet den rejsendes ordre, og den rejsende har betalt det aftalte registreringsgebyr inden for den aftalte tid i henhold til rejsearrangørens instruktioner.  

1.1.2 Aftalen indeholder oplysninger om det planlagte rejsearrangement, se også "Rejseinformation", som er tilgængelig på vores hjemmeside www.almena.dk  

1.2 Den ansvarlige er den person, hvis navn står øverst på aftalen. Den vigtigste rejsende nævnes først i rejsedokumenterne eller på en anden klar måde. Den ansvarlige er ansvarlig for betaling i henhold til aftalen. Alle ændringer og eventuelle aflysninger skal foretages af den ansvarlige. Undtagelser kan gøres, hvis den ansvarlige bliver alvorligt syg og ikke er i stand til at gennemføre ændringen eller aflysningen. Den ansvarlige er ansvarlig for at give rejsearrangøren de korrekte reservationsoplysninger for andre rejsende, der er omfattet af aftalen. Enhver tilbagebetaling sker til den ansvarlige.  

1.2.1 Den ansvarlige skal give korrekte kontaktoplysninger, som er ekstremt vigtige, så den ansvarlige kan nås for at sende bekræftelse af booking / billet og vigtige meddelelser såsom ændring af afgangstider (eventuelle ændringsmeddelelser kan gives via telefon, brev, e-mail eller SMS). Enhver tilbagebetaling foretages til den ansvarlige. 

1.3 Hvis den rejsende er under 18 år og rejser uden en voksen, skal dette angives ved reservationen. Nogle ture kræver muligvis en aldersgrænse, der kan være højere end 18 år. Oplysninger gives ved reservationen. 

1.3.1 Formular for rejsende under 18 kan findes på vores websted under "Certifikat / form" og "formular". Børn og unge under 18 år kan ikke rejse uden voksnes accept. 

1.4 Tidspunktet for afgang og afrejse i reservationsbekræftelsen er foreløbige. Rejsearrangøren skal specificere så hurtigt som muligt og mindst 20 dage før afgang, de afgangstider, der gælder for turen. 

1.4.1 Hvis de specificerede afgangstider for afgang eller afrejse afviger fra de midlertidige afgangstider i henhold til reservationsbekræftelsen med mere end 8 timer, har den rejsende ret til at annullere aftalen. Derudover gælder de generelle rejsevilkår for arrangørens ændringer før afrejse. 

Hvis den rejsende ønsker at udøve sin ret i henhold til det foregående afsnit til at annullere aftalen, skal meddelelse herom gives til arrangøren inden for en rimelig tid efter, at den rejsende er underrettet om afgangstiderne. Afgangs- og afgangstider kan ændres en eller flere gange før afrejse. 

1.5 Rejsearrangøren skal give generelle oplysninger om, hvad der er gyldigt med hensyn til pas og visa.  

1.6 Rejsearrangøren skal give generelle oplysninger om sundhedsbestemmelser for destinationen.  

1.6.1 Den rejsende er ansvarlig for at få instruktioner om specifikke behov i relation til egen sundhedsmæssige tilstand. Den rejsende er også ansvarlig for at finde ud af, hvilke regler der gælder for destinationen, der vedrører det personlige behov. Den rejsende skal også respektere og følge de love og regler, der gælder i landet. Mere information findes på Udenrigsministeriets rejseinformation.  

1.7 Combinationsrejser eller specielle arrangementer er kun inkluderet i pakkerejseaftalen, hvis de bookes sammen og på samme tid med de tjenester, der er inkluderet i pakkerejsen, eller hvis de blev solgt sammen med andre tjenester til en samlet pris.  

1.8 Eventuelle anmodninger eller specielle arrangementer på den rejsendes anmodning er kun inkluderet i aftalen, hvis disse udtrykkeligt er bekræftet skriftligt af arrangøren.  

1.9 Den rejsende er forpligtet til at kontrollere reservationsbekræftelsen / rejsedokumenterne, så snart de er modtaget, og at alle oplysninger er korrekte, herunder at navnene er stavet korrekt og er i overensstemmelse med passet. Eventuelle fejl skal rettes så hurtigt som muligt. Rejsearrangøren forbeholder sig retten til at opkræve et gebyr svarende til de faktiske omkostninger til korrigering af forkerte oplysninger samt en rimelig kompensation for det ekstra arbejde, som korrektionen medfører. Hvis fejlen skyldes arrangøren eller en ansat person, skal korrektion foretages uden omkostninger for den rejsende. 

1.10 Den ansvarlige rejsende skal omgående underrette rejsearrangøren om enhver ændring af adresse, e-mail, telefonnummer eller andre oplysninger, der er relevante for rejsearrangørens muligheder for at kontakte den rejsende. 

1.11 For nogle ture kræves et minimumsantal deltagere for, at turen gennemføres. I dette tilfælde skal den rejsende modtage klare oplysninger om dette senest ved reservationen. 

1.12 Hvis flybilletter er en del af pakken, skal de bruges i den rigtige rækkefølge. Den rejsende kan således ikke kun bruge en returflybillet, når både tur-retur- og returflyvninger er booket eller kun en del af en flyvevej. Hvis billetten ikke bruges fra starten, annulleres de resterende dele. 

1.12.1 Ombooking skal betragtes som annullering af en tidligere indgået aftale og en ny reservation. 

1.12.2 Ved køb af en flybillet er den rejsende forpligtet til at kontakte personalet på destinationen for at kontrollere flyvetider for afgang 24 timer før afrejse. Alle rejsende er forpligtet til at kunne kontaktes via e-mail eller på de mobilnumre, der er angivet i reservationen, da ændringer kan meddeles via SMS. 

2. Pris og betaling  

2.1 Prisen skal angives på en sådan måde, at hele rejsens pris er tydeligt angivet. Prisen inkluderer alle tjenester, der er inkluderet i aftalen samt obligatoriske tillæg, skatter og afgifter.  

2.2 Den rejsende skal betale rejsens pris senest på det tidspunkt, der er angivet i aftalen.  

2.2.1 Rejsens fulde beløb skal betales til Almena senest 21 dage før afslutningen af turen, medmindre andet er angivet. Den afsluttede betaling skal valideres. Hvis der ikke er foretaget fuld betaling for rejsen til Almena senest 21 dage før afrejse, er Almena berettiget til at betragte rejseaftalen som annulleret, og til at opkræve depositummet. Hvis turen bookes mindre end 21 dage før afrejse, skal turen betales straks.  

2.3 I forbindelse med reservationsbekræftelsen kan rejsearrangøren opkræve en første rate (et depositum). Depositummet skal være rimeligt i forhold til rejsens pris og omstændighederne generelt. 

2.3.1 Bookingen af turen bekræftes til Almena med et depositum på DKK 1103 pr. person  

2.4 Hvis den rejsende ikke betaler prisen for rejsen i henhold til aftalen, har rejsearrangøren ret til at annullere aftalen og betale en rimelig kompensation. 

2.5 Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, er prisen på turen baseret på indkvartering for to personer i et delt dobbeltværelse. Når der kun er plads til en person i et dobbeltværelse, eller et større værelse ønskes, er rejsearrangøren berettiget til at opkræve et ekstra gebyr. 

2.6 Rejsearrangøren er også forpligtet til at informere den rejsende om eventuelle omkostninger, der måtte opstå. 

2.6.1 For rejsende, der vælger at tegne afbestillingsdækning med Almena eller ERVs rejseforsikring, vises prisen for disse tydeligt i reservationsdialogen. Afbestillingsforsikringen kan tegnes, før noget betales til Almena og begynder at gælde på samme tid som den er betalt. Afbestillingsforsikringen skal påføres rejsen inden denne slutbetales. ERVs rejseforsikring kan tegnes indtil afrejsedagen. Afbestillingsforsikringen kan ikke annulleres eller refunderes. Læs mere om afbestillingsforsikring på vores hjemmeside under Rejseinformation og Før afrejse og om ERVs rejseforsikring under Rejseinformation og Rejseforsikring. 

3. Rejsendes ret til at ændre og annullere  

3.1 Den rejsende har ret til at ændre aftalen, hvis rejsearrangøren tillader dette. Ændringer i aftalen kan medføre ekstra omkostninger for den rejsende fra rejsearrangøren eller anden instans.  

3.1.1 For en ændring, som den rejsende anmoder om, opkræves et gebyr, der svarer til rejsearrangørens omkostninger, men mindst 211 DKK.  

3.2 Den rejsende har ret til at annullere sin rejse. Rejsearrangøren forbeholder sig retten til at kræve kompensation fra den rejsende for de udgifter, som rejsearrangøren har afholdt som følge af aflysningen. Rejsearrangøren kan indstille rimelige standardafbestillingsgebyrer baseret på aflysningstidspunktet. Hvis rejsearrangøren ikke har oprettet nogen standard afbestillingsgebyr, har rejsearrangøren ret til et rimeligt afbestillingsgebyr.  

3.2.1 Ved afbestilling tidligere end 90 dage før afrejse, skal den rejsende betale depositum som et afbestillingsgebyr.  Ved tilbagebetaling af penge,bliver der opkrævet et bankgebyr på 250kr.

3.2.2 I tilfælde af aflysning derefter, men tidligere end 14 dage før afrejse, betaler den rejsende 25% af prisen for rejsen, dog mindst depositum.  

3.2.3 Hvis afbestillingen foretages senere, men tidligere end 8 dage før afrejse, skal den rejsende betale 50% af prisen for rejsen, men mindst depositum.  

3.2.4 Hvis afbestillingen foretages inden for 8 dage før afrejse, skal den rejsende betale den fulde pris for rejsen.  

3.2.5 Hvis der ikke forekommer aflysning, og den rejsende ikke møder op på det tidspunkt og sted, der er angivet for afgangen, eller den rejsende ikke kan deltage i eller afslutte turen, fordi den rejsende mangler de nødvendige dokumenter til turen, såsom et gyldigt pas, nødvendige visa og mere, har Almena ret til at opkræve den samlede pris på turen.  

3.2.6 Afbestilling skal straks foretages af den ansvarlige til arrangøren på telefonnummer: 36969504 eller til rejsebureauet, der reserverede turen. Afbestilling af turen gælder pr. e-mail efter kontortid. 

3.2.7 For rejsende, der har tegnet afbestillingsforsikring med Almena og annullere rejsen, er forpligtiget til senest 10 dage efter annullering af rejsen at fremsende medicinske certifikater for akut sygdom, ulykke eller død og, hvor det er relevant, familieattester til Almena. Certifikatet skal indeholde alle relevante oplysninger for aflysningen som: a) lægens eksplicitte råd til at deltage i det aftalte rejsearrangement, b) diagnose, c) dag for første behandling / undersøgelse, d) dato for enhver behandling / undersøgelse, der danner grundlag for lægens råd om, at (e) certifikatet skal skrives på sundhedsinstitutionens papirvarer med et stempel og lægens underskrift eller tilsvarende. Det medicinske certifikat / certifikat skal mailes til info@almena.dk.  

Afbestillingsforsikringen gælder kun prisen for rejsen, ikke omkostninger, der er afholdt i forbindelse med kreditkøb og lignende. Der opkræves et ekspeditionsgebyr på DKK 250 ved annullering af rejsen. Afbestillingsforsikringen refunderes ikke.  

3.2.8 Efter annullering af rejsen tilbagebetales det rejsendes skyldige beløb i henhold til ovenstående straks, dog senest 14 dage efter aflysningen. I tilfælde, hvor betalingen af turen foretages med et kort, tilbagebetales beløbet til det samme kort, der blev brugt til betaling, ellers betales refusionen til den ansvarlige 

3.2.9 Annullering kan foretages, hvis den rejsende eller hans / hendes ægtefælle / partner, den rejsende eller hans / hendes ægtefælle eller slægtninges pårørende i stigende eller faldende linje eller søskende eller person, som den rejsende sammen bookede turen før afrejse, men efter at aftalen er indgået bindende for den rejsende i henhold til punkt 1.1.1, er pludselig påvirket af en alvorlig sygdom eller ulykke, og denne begivenhed er af en sådan art, at den rejsende ikke med rimelighed kan gennemføre rejsen. Sygdom skal være akut, dvs. en sygdom, der ikke er kendt på bookingtidspunktet.  

3.2.10 Annullering kan foretages, hvis en anden begivenhed påvirker den rejsende, efter at aftalen er blevet bindende i henhold til punkt 1.1.1, og hvis begivenheden er af så radikal karakter for den rejsende, at det ikke er rimeligt at kræve, at den rejsende gennemfører rejsen. Den rejsende skulle ikke have været i stand til at kontrollere hændelsen, og hverken vidste eller burde have vidst om den, da turen blev bestilt. En sådan mellemliggende begivenhed er for eksempel en brand i ens eget hjem.  

3.2.11 Afbestilling kan foretages, hvis den person, som den rejsende har booket turen sammen med, annullerer sin rejse, og det er umuligt for den rejsende at afslutte turen uden den anden persons deltagelse. 

3.2.12 En rejsende, der har aftalt fælles indkvartering med en anden rejsende, der annuller turen, skal modtage indkvartering af samme standard som i henhold til aftalen eller tilsvarende hotel / facilitet i værelser, der er størrelsesjusteret til det resterende antal rejsende uden ekstra omkostninger. Hvis der ikke kan tilvejebringes en sådan indkvartering, skal boligen være i overensstemmelse med aftalen uden yderligere omkostninger for den rejsende. Enhver, der har delt indkvartering (del af et dobbeltværelse eller lejlighed) med en anden rejsende, der annullerer deres rejse, skal betale tillægget for enkeltværelse, hvis afbestillingsforsikringen mangler.  

3.2.13 Den rejsende annullerer straks efter, at årsagen til aflysningen er fundet, og senest før indtjekning i lufthavnen, når rejsen anses for at være begyndt. Grundlaget for aflysning skal være pålideligt underbygget med et tredjepartscertifikat og opfylde alle kravene i afsnit 3.2.9 - 3.2.11.  

3.2.14 Særlige afbestillingsregler gælder for grupperejser og aftales direkte med den respektive gruppearrangør.  

3.2.15 Loven om afstandskontrakter (tilbagetrækningsret) gælder ikke for individuelle flybilletter og separate hotelbookinger.  

3.2.16 En dobbeltbooking er to eller flere bookinger i samme navn hos samme flyselskab/rejsebureau. Hvis man har foretaget en dobbeltbooking kan flyselskabet eller rejsebureauet annullere rejsen. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle annulleringer eller refundering fra flyselskabet/rejsebureauet, hvis der er foretaget en dobbeltbooking.

4. Rejsendes ret til at overdrage rejsen.  

4.1 Den rejsende kan overdrage rejsen til en person, der opfylder alle betingelserne for at få lov til at deltage i rejsen. En sådan tilstand kan f.eks. være, at transportselskaber eller andre, der er ansat af rejsearrangøren i henhold til de gældende regler, skal acceptere ændring af rejsende. Den rejsende skal underrette rejsearrangøren eller forhandleren om overdragelsen inden for en rimelig tid før afrejse. Meddelelse senest syv dage før afrejse anses altid for at være foretaget inden for en rimelig tid.  

4.2 Rejsearrangøren kan opkræve et rimeligt gebyr for overdragelsen. Gebyret må ikke overstige de omkostninger, der er afholdt af overdrageren for arrangøren. Rejsearrangøren skal vise, hvordan omkostningerne er beregnet.  

4.2.1 Navneændring, som også betyder overdragelse af rejser, kan ske senest 24 timer før afrejse. Der opkræves et administrationsgebyr på DKK 400 pr. person.  

4.3 Overdrageren og erhververen er solidarisk ansvarlig overfor rejsearrangøren eller forhandleren for alt, hvad der skal betales for rejsen og for de ekstra omkostninger, som overførslen medfører. 

5. Ændringer før afrejse  

5.1 Ændring af kontraktvilkår  

Rejsearrangøren har ret til at foretage ændringer i aftalen, forudsat at rejsearrangøren informerer den rejsende om ændringen på en klar, forståelig og klar måde i et holdbart medium. Hvis ændringen er ubetydelig, såsom mindre ændringer i flyvetider, er den rejsende ikke berettiget til prisnedsættelser eller skader. I tilfælde af væsentlige ændringer i rejsen skal den rejsende om muligt tilbydes en alternativ rejse eller retten til at annullere kontrakten uden afbestillingsgebyr.  

5.1.1 Eventuelle ændringer (f.eks. ændring af flyafgang) meddeles telefonisk eller e-mail til den vigtigste rejsende, der gennem aftalen forpligter sig til at underrette andre rejsende ved reservationen af den aktuelle ændring. Det er derfor især vigtigt, at de givne oplysninger er nøjagtige og opdaterede, hvis dette er relevant inden afgangstidspunktet.  

5.2 Ændring i pris  

5.2.1 Rejsearrangøren kan hæve prisen for turen, hvis stigningen skyldes ændringer i brændstofomkostninger, skatter og offentlige gebyrer eller valutakurser.  

5.2.2 Prisen på turen kan forhøjes med et beløb svarende til passagerens andel af den omkostningsstigning, som rejsearrangøren har afholdt. Retten til at hæve priser findes kun, hvis omkostningsstigningen i alt overstiger 100 DKK pr. booking.  

5.2.3 Rejsens pris skal sænkes, hvis rejsearrangørens omkostninger af ovennævnte grunde falder med i alt mindst DKK 100 pr. booking. I tilfælde af prisnedsættelse kan rejsearrangøren fratrække de faktiske administrationsomkostninger.  

5.2.4 Rejsearrangøren skal hurtigst muligt underrette den rejsende om prisændringerne. Informationen skal indeholde en grund til ændringen og en beregning.  

5.2.5 Prisen må ikke hæves og behøver ikke sænkes i løbet af de sidste 20 dage før den aftalte afrejsedag.  

5.2.6 Rejsearrangøren kan under sine særlige betingelser give afkald på retten til at hæve prisen i henhold til 5.2.1. I dette tilfælde behøver arrangøren ikke at sænke prisen i henhold til 5.2.3. 

5.3 Rejsendes ret til at opsige aftalen uden afbestillingsgebyr  

5.3.1 Hvis den rejsende ønsker at opsige kontrakten på grund af en væsentlig ændring, f.eks. hvis prisen hæves med mere end 8% af den samlede pris på pakkerejsen, skal den rejsende underrette rejsearrangøren om, at aftalen opsiges inden for en rimelig tid, der er angivet af rejsearrangøren, fra det tidspunkt, rejsearrangøren informerede den rejsende om ændringen. Hvis den rejsende ikke opfylder dette krav, vil den rejsende være bundet af den nye aftale.  

5.3.2 Hvis pakkerejseaftalen opsiges, skal rejsearrangøren uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter annullering af aftalen tilbagebetale hele rejseprisen.  

5.4. Rejsearrangøren og den rejsendes ret til at opsige kontrakten i tilfælde af uundgåelige og ekstraordinære begivenheder  

5.4.1 Både rejsearrangøren og den rejsende har ret til at opsige aftalen om implementering af pakkerejsen eller transport af passagerer til destinationen, der væsentligt påvirkes af uundgåelige og ekstraordinære begivenheder på destinationen eller i dens umiddelbare nærhed. Med uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder menes for eksempel alvorlige sikkerhedsproblemer som krig, terrorisme, udbrud af alvorlig sygdom eller naturkatastrofer. I sådanne tilfælde har den rejsende ret til at opsige aftalen uden at betale afbestillingsgebyr. Hvis rejsearrangøren opsiger aftalen i henhold til dette stykke, er den rejsende ikke berettiget til erstatning. I sådanne tilfælde har den rejsende ret til en fuld refusion som omhandlet i 5.3.2.

5.4.2 Den rejsende har ikke ret til at opsige aftalen, hvis de uundgåelige og ekstraordinære begivenheder generelt var kendt på det tidspunkt, hvor aftalen blev indgået.  

5.4.3 For at beslutte om hændelsen er af så alvorlig karakter som ovenstående, skal danske eller internationale myndigheder spørges til råds. Hvis UM fraråder rejse fra og med 14 dagen inden afrejsen, aflyses rejsen, hvis meddelelsen vedrører tidspunktet for rejsen. En allerede eksisterende meddelelse fra UM, hvor det frarådes at rejse skal dette også betragtes som grundlag for annullering, hvis det på anden måde er klart, at de omstændigheder, som rådgivningen er baseret på, påvirker eller vil påvirke destinationen på tidspunktet for den rejsendes rejse.

6. Arrangørens ansvar for implementering af pakkerejsen  

6.1 Manglende implementering  

Hvis en rejse ikke udføres i overensstemmelse med aftalen, skal rejsearrangøren afhjælpe fejlen inden for en rimelig tid. Rejsearrangøren er dog ikke forpligtet til at afhjælpe fejlen, hvis dette er umuligt, eller hvis afhjælpningen vil medføre uforholdsmæssige omkostninger. Hvis rejsearrangøren ikke retter fejlen, kan den rejsende have ret til prisfradrag og erstatning. 

6.2 Væsentlige fejl  

6.2.1 Hvis en væsentlig del af de kontraherede tjenester efter afrejse ikke kan leveres, arrangerer rejsearrangøren om muligt ækvivalente eller mindst tilsvarende alternativer uden ekstra omkostninger for den rejsende. Hvis rejsearrangøren ikke kan tilbyde dette, kan rejsearrangøren tilbyde alternativer af lavere kvalitet i kombination med en rimelig priskompensation. Den rejsende kan kun afvise sådanne alternativer, hvis de ikke kan betragtes som sammenlignelige med dem, der ville være leveret i henhold til kontrakten, eller hvis den tilbudte prisnedsættelse ikke kan betragtes som rimelig. 

6.2.2 Hvis rejsearrangøren ikke kan tilbyde noget alternativ, eller hvis den rejsende har ret til at nægte sådanne alternativer i overensstemmelse med 6.2.1, kan den rejsende have ret til prisnedsættelser.  

6.2.3 I tilfælde af fejl, der væsentligt påvirker udførelsen af pakkerejsen, og som rejsearrangøren ikke har afhjulpet inden for en rimelig tid, kan den rejsende opsige aftalen og kan også være berettiget til prisnedsættelse.  

6.2.4 Hvis rejsearrangøren ikke kan tilbyde noget alternativ, eller hvis den rejsende har ret til at nægte sådanne alternativer i henhold til 6.2.1, eller hvis den rejsende har opsagt aftalen i henhold til 6.2.3, har den rejsende ret til tilsvarende hjemmetransport uden unødig forsinkelse og uden ekstra omkostninger, hvis pakkerejsen inkluderer transport og den rejsende er på destinationen.  

6.2.5 Vi vil gøre vores rejsende opmærksom på, at hotelkategorien i Tunesien ikke altid svarer til det samme som på andre destinationer. Hotelkategorien bestemmes af det tunesiske ministerium for turisme i henhold til værelsesstørrelsen og hotellets faciliteter, der tilbydes gæsterne. Det er de pågældende hoteller, der er ansvarlige for diverse faciliteter, åbningstider og eventuelle extra betaling for benyttelse af dem. 

7. Om kompensation og skader 

7.1 Kompensation udbetales ikke, hvis rejsearrangøren kan vise, at fejlen skyldes den rejsende. 

7.2 Den rejsende er ikke berettiget til erstatning, hvis rejsearrangøren beviser, at fejlen skyldes den rejsende eller tredjepart, der ikke er forbundet med udbuddet af rejsetjenester inkluderet i pakkerejsen, eller hvis fejlen skyldes uundgåelige og ekstraordinære begivenheder. 

7.3 Hvis fejlen skyldes en person, der er ansat af rejsearrangøren, er rejsearrangøren fri for ansvar under disse rejsebetingelser, hvis også den, som rejsearrangøren har ansat, ville være fri i henhold til denne bestemmelse. Det samme gælder, hvis fejlen skyldes en anden i en tidligere fase. 

7.4 Retten til erstatning på grund af rejsearrangøren, der annullerer turen, findes ikke, hvis rejsearrangøren viser, at færre personer end et minimumsantal, der er angivet i aftalen, har booket turen, og den rejsende underrettes skriftligt inden for et tidsrum, der er angivet i aftalen, at turen er annulleret. 

Bemærk, at hvis en rejse er annulleret, skal dette fremsendes senest 

• 20 dage før afrejse, hvis turen varer længere end 6 dage 

• 7 dage før afrejse, hvis turen varer mellem 2 og 6 dage 

• 48 timer før afrejse, hvis rejsen varer mindre end 2 dage 

7.4.1 I henhold til punkt 7.4 ovenfor har Almena ret til at annullere turen uden krav om erstatning, hvis færre personer end et specificeret minimum antal rejsende har tilmeldt sig turen, og den rejsende er blevet underrettet skriftligt i overensstemmelse med punkt 7.4. Det mindste antal, der gælder for rejser i den nuværende aftale, er som følger: 

Almena har ret til at aflyse turen, medmindre alle a) - d) minimumsantal, der er angivet nedenfor, er opfyldt i overensstemmelse med punkt 7.4: 

a) Flytype med minimalt antal: Airbus 320. Når man rejser med andre flytyper end ovenstående, anvendes flytyper af lignende størrelse til beregning af minimumsantallet. 

b) 50 rejsende til den destination, der er angivet i den rejsendes reservationsbekræftelse. c) 50 rejsende til hver overnatningsmulighed på den destination, der er angivet i den rejsendes reservationsbekræftelse.  

d) 20 rejsende til hver rundtur. Hvis en tur, som rejsearrangøren har ret til at annullere i henhold til det foregående afsnit i en række ture, har rejsearrangøren ret til at annullere andre ture, der er inkluderet i den samme serie, forudsat at den rejsende bliver underrettet så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder senest angivet over.  

7.5 Erstatning under disse betingelser inkluderer kompensation, personskade og materielle skader. Den rejsende er forpligtet til at begrænse skaden så vidt muligt.  

7.6 Medmindre andre begrænsninger følger af pakkerejseloven eller anden obligatorisk lovgivning, er rejsearrangørens ansvar for skader begrænset til tre gange pakkerejsen. Imidlertid gælder denne begrænsning ikke for personskade eller til skader, der forsætligt eller skyldes forsømmelse. 

8. Klager  

8.1 Den rejsende kan kun påberåbe sig fejl i de kontraherede aftaler, hvis personen inden for en rimelig tid efter mærkning eller markering af fejlen underretter rejsearrangøren eller forhandleren om fejlen. Dette skal ske så hurtigt som muligt og hvis muligt på destinationen. Ved beregningen af eventuelt prisnedslag eller erstatning for skader tages hensyn til det tidspunkt, hvor passageren klagede over en sådan meddelelse, hvilket betød, at rejsearrangøren kunne have rettet fejlen på destinationen.  

8.1.1 Eventuelle klager under turen skal fremsættes omgående under opholdet til Almenas personale på destinationen for muligheden for at gribe ind. Telefonnummer til personale på destinationen kan findes på den rejsendes reservationsbekræftelse / billet.  

8.2 Uanset punkt 8.1 kan den rejsende påberåbe sig fejl, hvis rejsearrangøren eller forhandleren har handlet groft skødesløst eller i strid med tro og ære. 

9. Rejsendes ansvar under rejsen  

9.1 Arrangørens instruktioner. Den rejsende er forpligtet til at følge instruktionerne for udførelsen af rejsen der er udleveret af guiden eller af en anden person, der er ansat af rejsearrangøren. Den rejsende er forpligtet til at respektere forretningsordenen, der gælder for turen og til destinationen, og at handle, så at medrejsende eller andre ikke forstyrres. Hvis den rejsende materielt overtræder dette, kan rejsearrangøren annullere aftalen uden, at den rejsende har ret til kompensation eller refusion. 

9.2 Rejsendes ansvar for skader. Den rejsende er ansvarlig for eventuelle skader. 

9.2.1 For eksempel ved ikke at følge instruktioner eller forskrifter.  

9.3 Rejsendes ansvar for formaliteter  

9.3.1 Den rejsende er ansvarlig for at overholde de nødvendige formaliteter for udførelsen af turen, såsom at have et gyldigt pas, visa, vaccinationer og forsikring.  

9.3.2 For alle transporttjenester, der er inkluderet i pakkerejsen, skal rejsende have afsluttet indtjekningen i overensstemmelse med rejseplanen eller andre instruktioner fra rejsearrangøren eller transportøren.  

9.3.3 Den rejsende er ansvarlig for alle omkostninger, der er afholdt på grund af mangler i ovennævnte formaliteter, f.eks. hjemtransport som følge af fravær af et pas, medmindre manglerne var forårsaget af forkerte oplysninger fra rejsearrangøren eller forhandleren.  

9.3.4 Den rejsende er ansvarlig for at få adgang til oplysninger, der er leveret af rejsearrangøren.  

9.3.5 Kun rejsende, der står på reservationsbekræftelsen / billetten, kan overnatte i værelset / lejligheden. Den rejsende, der bestiller en tom seng i rummet / lejligheden, har ikke ret til at benytte denne til en anden person.  

9.3.6 Den rejsende tager sig af den beskyttelse, der anses for nødvendig, såsom ansvars-, ulykkes- og bagageforsikring. De, der har købt ERVs rejseforsikring gennem Almena, er ansvarlige for at drage fordel af de forsikringsbetingelser, der er præsenteret på hjemmesiden og via linket i reservationsbekræftelsen.  

9.4 Ændring af arrangementet. En rejsende, der efter påbegyndelse af rejsen afviger fra arrangementet, er forpligtet til at underrette rejsearrangøren eller hans repræsentant.   

9.4.1 Rejsende, der afviger fra arrangementet i henhold til pkt. 9.4, modtager ikke refusion af de dele af rejsen, der ikke er brugt. 

10. Rejsearrangørens forpligtelse til at yde hjælp 

Hvis rejsende er i vanskeligheder under rejsen, er rejsearrangøren forpligtet til at yde passende hjælp uden unødig forsinkelse. Sådan hjælp kan omfatte oplysninger om sundhedsydelser, lokale myndigheder og konsulær support. Rejsearrangøren har ret til at opkræve et rimeligt gebyr for en sådan hjælp, hvis situationen blev forårsaget med forsæt eller af forsømmelse fra den rejsende. 

11. Tvisteløsning 

Parterne bør forsøge at løse tvister om fortolkning eller anvendelse af aftalen alene. Hvis parterne ikke kan blive enige, kan tvisten afprøves af General Complaints Board (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se eller af den almindelige ret. En tvist kan også afprøves via EU-Kommissionens online platform: http://ec.europa.eu/odr 

12. The Sun Chance (Uspecificeret rejse) 

12.1 En uspecificeret rejse er ikke en kopi af en almindelig tur, men et specielt rejsearrangement med særlige betingelser. En uspecificeret tur betyder, at flyvningen, men ikke indkvarteringen, er den samme som præsenteret i det generelle program. Ved ankomst til flydestinationen udpeges indkvarteringen, som kan placeres hvor som helst på den annoncerede destination, og hotellet behøver ikke at være inkluderet i det generelle hotelprogram. Indkvartering kan ske i hotel / pensionat eller lejlighed. 

Indkvarteringen kan være af en meget enkel standard. 

Vi garanterer privat bad / toilet. 

Ingen måltider er inkluderet i prisen, selvom hotellet eventuelt tilbyder dette. 

Aircondition og pengeskab er ikke inkluderet. 

Indkvarteringen kan ændres under opholdet både en gang og flere gange. 

Det er ikke muligt for os at frasige støj fra byggeri, trafik eller andre forstyrrelser. 

Hvis du rejser alene, bliver du nødt til at betale et tillæg for at få et enkeltværelse. 

Bustransfer er ikke inkluderet i prisen. 

Ønsker kan ikke efterkommes. 

Vi kan garantere, at maksimalt 4 personer på en reservation kan bo på det samme hotel. 

Guideservice er begrænset. 

Alle, der stiller krav til deres bolig, anbefaler vi at vælge specificeret indkvartering. Vi fraråder rejsende med handicap eller handicap, såvel som rejsende med børn at vælge uspecificeret indkvartering. 

13. Bagage 

13.1 Det er ikke tilladt at indtjekke værdigenstande, eller varer der er stjålne, såsom elektronisk udstyr, kameraer, computere, smykker, kontanter osv. Af sikkerhedsmæssige årsager er det forbudt at transportere farligt gods om bord eller i kontrolleret bagage. Hvad der klassificeres som farligt gods er for eksempel våben af forskellig art, komprimerede gasser, ætsende og brændbare stoffer, maling, fyrværkeri og giftstoffer og stoffer, der indeholder bakterier eller vira. 

Fritekstsøgning
  • Reisegaranti stilt i Kammarkollegiet
  • SRF logo
  • iata logo
  • nets logo
  • klarna logo
  • visa logo
  • trustly logo
  • mobilepay logo